I. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

FH KWAZAR TRONINA K. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 168

NIP: PL8322090119
REGON: 521033387
KRS: 0000948893
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł (wpłacony w całości)

II. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie danych osobowych służy realizacji zamówień, dokonywaniu zakupów, świadczeniu usług, realizacji innych zobowiązań lub prowadzeniu negocjacji, przetargów, aukcji, ofertowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych skutkować może brakiem możliwości realizacji ww. czynności, m.in. zawarcia oraz realizacji umowy lub innych zobowiązań.
 • Podanie danych osobowych służących do otrzymywania materiałów lub wiadomości o charakterze reklamowym lub informacyjnym jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych skutkować może brakiem możliwości otrzymywania materiałów lub wiadomości.
 • Rekrutacja/zatrudnienie:
  • Podanie danych osobowych służących prowadzeniu rekrutacji następuje na podstawie art. 221 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej „KP” (w odniesieniu do tych danych) w zakresie w jakim stosuje się KP, w pozostałym zakresie stanowić może przesłankę prowadzenia rekrutacji. Osoby rekrutowane zobowiązane są do podania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1, 2 i 4 KP w zakresie w jakim stosuje się KP (oraz jeśli zachodzi potrzeba w odniesieniu do części wskazanych tam danych). W pozostałym zakresie (w tym na potrzeby przyszłych rekrutacji) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia.
  • Podanie danych osobowych służących zatrudnieniu, powołaniu następuje na podstawie art. 221 KP (w odniesieniu do tych danych) w zakresie w jakim stosuje się KP, w pozostałym zakresie stanowić może przesłankę zatrudnienia, powołania. Osoby zatrudniane, powołane zobowiązane są do podania danych osobowych wskazanych w art. 221 KP w zakresie w jakim stosuje się KP (oraz jeśli zachodzi potrzeba w odniesieniu do części wskazanych tam danych). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości zatrudnienia, powołania.
 • Obowiązek podania niektórych danych osobowych wspólników (w tym akcjonariuszy) może wynikać z ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, dalej „KSH” lub innych aktów powszechnie obowiązującego prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości korzystania przez wspólnika (w tym akcjonariusza) z dodatkowych usług lub udogodnień przewidzianych dla wspólników (w tym akcjonariuszy), np. przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy. Informacja ta dotyczy odpowiednio zastawników, użytkowników oraz przyszłych i byłych wspólników, zastawników i użytkowników, etc.
 • W przypadku gdy dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, osoby poinformowane zostaną o źródle pochodzenia danych osobowych, chyba że występuje przesłanka wyłączająca taki obowiązek.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • dokonywanie i realizacja zamówień, zakupów lub świadczenia usług
 • realizacja płatności, transportu, itp.
 • realizacja lub ułatwienie realizacji przysługujących uprawnień
 • przekazywanie informacji dotyczących m.in. produktów lub usług oraz realizacji zamówień, zakupów lub świadczenia usług, w tym na prośbę lub żądanie klientów, kontrahentów lub osób kontaktujących się
 • przekazywanie materiałów lub wiadomości o charakterze reklamowym lub informacyjnym
 • realizacja zobowiązań m.in. wynikających z umów zawieranych z kontrahentami i klientami
 • prowadzenie negocjacji, przetargów, aukcji, ofertowanie
 • egzekwowanie uprawnień, w tym roszczeń lub obrona swoich praw
 • realizacja obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym administracyjnoprawnych i podatkowych
 • prowadzenie rekrutacji/przyszłych rekrutacji, realizacja obowiązków pracodawcy, powołującego lub zatrudniającego w oparciu o inną podstawę

IV. PODMIOTY KTÓRYM PRZEKAZANE MOGĄ ZOSTAĆ DANE OSOBOWE (W TYM ODBIORCY):

 • Kategorie:
  • (a) osoby działające wewnątrz przedsiębiorstwa (pracownicy, osoby powołane, osoby zatrudnione w oparciu o inną podstawę), a także podmioty powiązane
  • (b) podmioty zewnętrzne którym Administrator powierzył realizację pewnych czynności, m.in. pośrednicy płatności, banki, podmioty wykonujące usługi transportowe, podmioty wykonujące usługi księgowe, podmioty zajmujące się egzekwowaniem roszczeń, podmioty reprezentujące Administratora przed organami administracji publicznej, sądami, innymi organami władzy publicznej lub podmiotami publicznymi, podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy
  • w odniesieniu do danych osobowych osób działających wewnątrz przedsiębiorstwa (pracowników, osób powołanych, osób zatrudnionych w oparciu o inną podstawę) lub osób będących podmiotami zewnętrznymi którym Administrator powierzył realizację pewnych czynności bądź działających w ramach lub na rzecz takich podmiotów – podmioty wskazane w a, b, wspólnicy (w tym akcjonariusze), klienci, kontrahenci, osoby kontaktujące się, osoby które wyraziły zgodę na przekazywanie materiałów lub wiadomości o charakterze reklamowym lub informacyjnym (oraz takie potencjalne podmioty),
  • organy administracji publicznej, sądy, inne organy władzy publicznej lub inne podmioty publiczne
 • Dane osobowe należące do osób działających wewnątrz przedsiębiorstwa lub osób będących podmiotami zewnętrznymi którym Administrator powierzył realizację pewnych czynności bądź działających w ramach lub na rzecz takich podmiotów mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej w celu realizacji zadań. Administrator poinformuje wówczas takie osoby – w wymaganym zakresie – o zamiarze przekazania danych oraz o kwestiach ochrony, zabezpieczeniach, możliwości uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • w odniesieniu do dokonywanych zamówień, zakupów, świadczonych usług – w okresie realizacji zobowiązań oraz w okresie przysługiwania wszelkiego rodzaju uprawnień i w okresie do upływu terminu przedawnienia roszczeń, a w uzasadnionych przypadkach w odpowiednim okresie po upływie terminu przedawnienia, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zarzut ten nie zostanie uznany lub gdy Administrator lub inny podmiot nie zamierza podnosić zarzutu
 • gdy osoby wyraziły zgodę na przekazywanie materiałów lub wiadomości o charakterze reklamowym lub informacyjnym lub na utworzenie konta użytkownika lub wyraziły zgodę na inne przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w oparciu o zgodę – w okresie gdy zgoda ta pozostaje aktualna
 • w okresie realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz innych podstaw odpowiedzialności
 • w odniesieniu do kontrahentów – w okresie współpracy, w okresie realizacji zobowiązań oraz w trakcie przysługiwania wszelkiego rodzaju uprawnień i w okresie do upływu terminu przedawnienia roszczeń, a także po upływie terminu przedawnienia, gdy istnienie prawdopodobieństwo, że zarzut ten nie zostanie uznany lub podniesiony lub że zachodzą przesłanki z art. 1171 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • w odniesieniu do rekrutacji – w okresie prowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie gdy zgoda ta pozostaje aktualna; w odniesieniu do pracowników, osób powołanych lub osób zatrudnionych w oparciu o inną podstawę – w okresie trwania zatrudnienia (powołania/pełnienia funkcji) oraz w okresie wymaganym powszechnie obowiązującym prawem po ustaniu zatrudnienia
 • w okresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo oraz w okresie wymaganym przez organy administracji publicznej, sądy, inne organy władzy publicznej lub inne podmioty publiczne oraz w okresie prowadzonych postępowań administracyjnych, skarbowych, sądowych i egzekucyjnych, a także w okresie uzasadnionym interesem prawnym po zakończeniu niniejszych postępowań
 • w okresie niezbędnym do wykazania przed organami kontrolnymi i nadzorczymi prawidłowości przetwarzania danych osobowych

VI. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Zgoda osób, których dane dotyczą
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, lub innych osób
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (wskazane w pkt. III w zakresie dotyczącym ww. interesów)

VII. INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH:

 • Prawa:
  • prawo żądania dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o wyrażoną zgodę (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu realizacji wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej lub wysłać wiadomość na wskazany adres do korespondencji.